Veel gestelde vragen tijdens de ontwikkelingsfase

Aan welke regels moet mijn bedrijfspand voldoen?

Naast de zaken die u zelf belangrijk vindt voor uw gebouw heeft de overheid ook regels opgesteld. Het gaat hierbij om:

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften op het gebied van veiligheid,gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Dit zijn voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van bouwwerken waarborgen. Het naleven van deze regels kan ook betekenen dat de bouwer voorzieningen moet treffen die wat u betreft onnodig zijn. Laat u goed informeren over wat wel en niet nodig is.

Welstand

Elke gemeente heeft een welstandscommissie. Deze commissie toetst of het bouwwerk past in het beeldkwaliteitplan of de welstandsnota van de gemeente. Het beeldkwaliteitplan/ de welstandsnota bevat specifieke voorschriften voor het uiterlijke aanzien van een bouwwerk.

Bestemmingsplan

Op elke kavel rust een bestemmingsplan. De gemeente toetst of het bouwwerk past in dit bestemmingsplan. Dit bevat specifieke voorschriften voor het grondgebruik, bebouwinghoogtes, bebouwingpercentages, afstanden tot perceelgrenzen, etc. Het bestemmingsplan is weliswaar bindend, maar via een speciale procedure kunt u ontheffing van de eisen aanvragen.

Omgevingsvergunning

Deze vergunning kenden we nog niet zolang geleden als de ‘bouwvergunning’. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is alles inbegrepen wat met de feitelijke bouw te maken heeft. U hoeft dus niet bij elk loket een aparte vergunning aan te vragen. Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl

Milieuvergunning

Afhankelijk van het gebruik van uw bedrijfsruimte kunt u ook een milieuvergunning nodig hebben. Deze vergunning wordt verstrekt op basis van de milieuwetgeving (voorheen de Hinderwet). Aan het verlenen van een milieuvergunning kunnen voorschriften zijn verbonden. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk milieuschade wordt voorkomen. Dit kan gaan om verontreiniging van de lucht of de bodem, maar ook om bijvoorbeeld geluids- en stankhinder. Meer informatie hierover is te vinden op www.AIM.nl en www.VROM.nl

Legeskosten

De legeskosten zijn afhankelijk van de omvang van de bouw (bouwsom of aantal m3) en verschillen per gemeente. In principe betaalt u als opdrachtgever deze kosten. Om verrassingen te voorkomen kunt u vooraf bij de gemeente informeren wat de kosten zijn en hoe deze berekend worden. Leges worden in rekening gebracht bij het aanvragen van de vergunning, ongeacht of deze wel of niet verleend wordt. Toets daarom vooraf goed of uw aanvraag voldoet aan het beeldkwaliteitplan / bestemmingsplan!
Hulp en controle

SYSTABO helpt u bij het aanvragen van alle vereiste vergunningen. Wij leveren alle tekeningen en berekeningen aan die nodig zijn voor de bouwvergunning. De gemeente kan controleren op naleving van de regels: zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik van het gebouw.

Hoe maak ik duidelijk wat mijn wensen zijn?

Zorg altijd voor een persoonlijk gesprek. SYSTABO verdiept zich in uw branche en in de omvang van uw bedrijf, stelt de juiste vragen en kan u goed adviseren over de te bouwen bedrijfshal en de mogelijke keuzes. Maak vooraf een overzicht van uw eisen en wensen. Ga daarbij uit van uw huidige bedrijfslocatie. Wat zijn de voordelen van uw huidige pand? En wat zijn de nadelen die u in het nieuwe pand verbeterd wilt zien? Wat zijn de functionele eisen om de bedrijfsvoering goed te kunnen uitoefenen? Wat zijn de meest ideale interne routes? Hoe groot moeten de bedrijfshal en de kantoren worden? Hoe moet het pand eruit gaan zien? Enzovoort, enzovoort.

Hoe duurzaam moet of kan mijn bedrijfspand zijn?

Duurzaamheid is tegenwoordig hét gespreksonderwerp. Maar wat is nu precies duurzaam? Is dat alleen bewust omgaan met energie? Of gaat het zo ver dat zelfs de aannemer die de bedrijfshal bouwt een duurzame bedrijfsvoering moet hebben?

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is te omschrijven als een manier van bouwen die het milieu zo weinig mogelijk belast. Belangrijke thema’s binnen het duurzaam bouwen zijn energie -efficiency, waterbesparing en duurzaam materiaalgebruik.

Energiezuinig

Voor eigenaren of huurders kan energiebesparend bouwen zorgen voor lagere maandlasten. Meer comfort gaat dan samen met maandlastenbesparing, energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. En dat is weer goed voor ons milieu.

Meerwaarde

Gebouwen die duurzaam en energiezuinig zijn gebouwd zijn veel beter in staat om hun meerwaarde te behouden. Als u bijvoorbeeld over 5 jaar uw bedrijfshal wilt verkopen, zal deze meer opleveren dan een gebouw dat niet duurzaam is gebouwd.

Energieprestatie bedrijfshallen

Volgens het Bouwbesluit moet uw bedrijfshal voldoen aan een bepaalde energieprestatie. Om de energieprestatie van utiliteitsgebouwen te bepalen wordt de EnergiePrestatienorm voor Gebouwen (EPG) gebruikt. De EPG schrijft geen specifieke maatregelen voor, maar geeft aan welke energieprestatie het gebouw moet leveren. Bouwers kunnen zelf kiezen met welke maatregelen zij dit bereiken. De EPG kijkt alleen naar het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, ventilatie, verlichting etc.) en geeft geen oordeel over het niet-gebouwgebonden energiegebruik (computers, apparatuur etc.).

Hoe voldoet mijn pand aan de EPC?

Allereerst is het belangrijk om de energievraag zoveel mogelijk te beperken. Dit is mogelijk door een slimme vormgeving en een optimale oriëntatie (zonligging) van het gebouw én door goed te isoleren. Hierbij gaat het om gevel, vloer en dak, maar ook om goed isolerende HR++-beglazing en kozijnen.

Er is ook veel winst te behalen door slim te ventileren en te verlichten. Bij slim verlichten wordt enerzijds zoninstraling geweerd, maar komt anderzijds wel voldoende daglicht binnen. Dit wordt gecombineerd met energiezuinige HF verlichting en een daglichtafhankelijke regeling en/of aanwezigheidsdetectie. Dit reduceert het energiegebruik voor zowel de koeling als voor de verlichting. Bij slim ventileren kunt u bijvoorbeeld denken aan warmteterugwinning op de ventilatielucht, vraaggestuurde ventilatie (alleen ventileren als het nodig is) of het reduceren van het energiegebruik van ventilatoren door een toerenregeling.

Warmte, koude en elektriciteit kan ook energiezuinig worden opgewekt. Met bijvoorbeeld een hoogrendementsketel of een warmtepomp, eventueel gekoppeld aan warmte-koudeopslag in de bodem. Ook zelf energie opwekken met duurzame bronnen, bijvoorbeeld zonne-energie, draagt bij aan een lagere EPC. Voorbeelden hiervan zijn zonneboilers en PV-panelen.

Wat is BREEAM?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren(Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn.

Er zijn diverse subsidies mogelijk om gebouwen BREEAM te certificeren. Ook is het mogelijk om willekeurig af te schrijven. Last but not least hebben gebouwen met een BREEAM certificaat een hogere restwaarde. Voor meer informatie, zie www.breeam.nl

Wat is luchtdicht bouwen?

Door ongewenste openingen rond gevel- en dakelementen goed af te dichten, behaalt u vele voordelen. Zo worden vochtproblemen door condensatie voorkomen en wordt het energieverbruik enorm verminderd. Daarnaast betekent luchtdicht bouwen ook gegarandeerd waterdicht.

Wat zijn innovaties en hoe blijf ik op de hoogte van duurzame innovaties?

Op het gebied van duurzaamheid zijn er veel innovaties. Warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) is hier een voorbeeld van. Op dit moment hebben veel innovaties betrekking op de isolatie van de bouwschil en op de technische installaties. Dit zijn de min of meer onzichtbare innovaties. Daarnaast zijn er innovaties op het gebied van gadgets, denk bijvoorbeeld aan bedrijfsautomatisering. Daarmee is op elk moment te zien wat het energieverbruik in het pand is, lampen in een kantoor gaan na een bepaalde tijd vanzelf uit als er geen beweging is, na sluitingstijd wordt het hele pand op een spaarstand gezet om zo weinig mogelijk energie te verliezen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Vraag bij SYSTABO naar de laatste innovaties op het gebied van bedrijfshuisvesting.  Laat u informeren over de nieuwste technieken en hoe u deze kunt toepassen in uw bedrijfsruimte. Voor sommige innovatieve ontwikkelingen is subsidie verkrijgbaar. Het is altijd raadzaam om hiernaar te informeren.